Klachtencommissie

Nissewaard kent een commissie waar men kan klagen over het functioneren van ambtenaren en leden van het College van Burgemeester en Wethouders. Men noemt het ook wel de werkgeverscommissie. Lees hier de folder

Ik heb een klacht ingediend bij deze commissie omdat het College in het openbaar vertelde dat men geen vertrouwen in mij had, omdat ik de privacy zou hebben geschonden van ambtenaren en de AVG zou hebben overtreden. Uit alle documenten blijkt echter dat dit een onjuiste voorstelling van zaken is. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (abw) mag de overheid geen onwaarheden verspreiden of vooringenomen zijn en/of handelen. Op deze pagina kunt u de zaak volgen. Alle openbare documenten worden hier gepubliceerd, zodat u inzage krijgt in zo’n procedure.

De Algemene Wet Bestuursrecht zegt het volgende:

Artikel 2:4

  • 1 Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.

  • 2 Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

  • Artikel 9:7

    1. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Op 7 februari 2019 verscheen ik voor de Commissie om gehoord te worden. De commissie bestond, naast ambtelijke ondersteuning, uit drie fractievoorzitters. Twee van hen zijn fractievoorzitters van de partijen van de portefeuillehouders Sociaal Domein. Mogelijk is dat strijdig met art. 2:4 awb, waarin is neergelegd dat gewaakt moet worden tegen (de schijn van) enige vorm van belangenverstrengeling. Gedurende de zitting werden ook stukken overhandigd met nieuw ingebrachte argumenten, terwijl reeds op 7 januari 2019 bekend was gemaakt dat de klacht zou worden behandeld.

De Commissie stelde de aanvang van de zitting 20 minuten uit om kennis te nemen van nieuw ingebrachte stukken van het College van B&W. Ik kreeg die stukken pas ter zitting, dus niet vooraf te lezen. Ze werden overigens wel door de Commissie meegenomen in de behandeling.

11-12-2018: Dankwoord van het College over verwijderen naam uit een beschikking

31-12-2018: 1e Brief aan klachtencoordinator. Klacht over bejegening door het College van B & W.

8-2-2019: 2e Brief aan klachtencoordinator. Nieuwe klacht over samenstelling Werkgeverscommissie en onreglementaire toevoeging en behandeling van documenten. Verzoekt tot nieuwe klachtenprocedure.

7-3-2019: Brief van Klachtencie uitstel en trechtering beslissing 

9-3-2019: 3e: Brief aan B&W. Bezwaar tegen trechtering en leden van de klachtencommissie

Er is nog onduidelijkheid over de openbaarheid van sommige stukken. Vandaar dat deze pagina nog onvolledig is.