Kentekenparkeren

Dossier onwettig verplicht kenteken invullen bij parkeerautomaten.

De Gemeente Nissewaard, die al meerdere keren in opspraak kwam wegens privacyschendingen, voerde “kentekenparkeren” in. Dat betekent dat je je kenteken moet invoeren op een parkeerautomaat. Men verzaakt er echter bij te zeggen dat dat wettelijk niet hoeft, zo blijkt uit uitspraken van de Hoge Raad en de Rechtbank van Amsterdam.

Op de website  van de gemeente is niet of niet gemakkelijk informatie te vinden waarom men deze methode van belasting betalen heeft ingevoerd en wat men met de verzamelde gegevens doet. De privacyverklaring van de gemeente zwijgt hierover. Daarover stelde ik vragen aan de gemeente. Het Algemeen Dagblad schreef erover.

Dit bonnetje zonder kentekenvermelding, dat uit de automaat komt, bevat alle gegevens die nodig zijn voor de gemeente. Ingevoerd kenteken: 000000

Het College van Burgemeester en Wethouders bevestigt in een uitgebreid antwoord dat een expres foutief ingevuld kenteken niet kan leiden tot een “parkeerboete”.

Lees hier het antwoord in zijn geheel.

U moet wel aantonen dat u heeft betaald. Dat kan door een bonnetje te vragen uit de parkeerautomaat, die u gewoon op uw dashboard legt. De Gemeente Nissewaard geeft aan dat parkeerwachters niet meer op uw dashboard kijken. Alles is doorgeautomatiseerd uit financiële overwegingen, dus niet om het u makkelijker te maken. Daarmee heeft deze gemeente een probleem voor zichzelf georganiseerd.

Parkeerbon gehad omdat u (expres) geen geldig kenteken heeft ingevoerd? Geen nood! Gewoon een bezwaarschrift schrijven, kopietje van het bonnetje erbij naar Antwoordnummer  14 3200 VB Spijkenisse en klaar is Kees.

Klik hier voor meer info over bezwaar maken en een voorbeeld bezwaarschrift (PrivacyFirst.nl)


MODEL-BEZWAARSCHRIFT TEGEN KENTEKENPARKEREN

[adres parkeerbeheer gemeente X]

[datum], [plaats]

Betreft: bezwaarschrift tegen boete (kentekenparkeren)

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] ontving ik een parkeerboete met aanslagnummer [……]. Hierbij maak ik bezwaar tegen deze boete. Dit aangezien kentekenparkeren een schending van mijn recht op privacy vormt en de daarop gebaseerde boete dus onrechtmatig is. Hieronder licht ik dit kort toe.

Als burger heb ik recht op privacy in de zin van anonimiteit in de openbare ruimte. Dit recht wordt beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Verplichte invoering van mijn kenteken om te kunnen parkeren vormt een schending van dit recht, aangezien deze kentekenregistratie niet voldoet aan de volgende vereisten om een inbreuk op mijn privacy te kunnen rechtvaardigen: de maatschappelijke noodzakelijkheid, de wettelijke voorzienbaarheid (inclusief privacywaarborgen) en het vereiste dat het economisch welzijn van het land in het geding is (een gemeente is immers geen land). Voor betaald parkeren bestaan bovendien privacyvriendelijke alternatieven, bijvoorbeeld invoering van anonieme parkeervaknummers en controle van het betaalbewijs achter de voorruit. Bij kentekenparkeren wordt derhalve niet voldaan aan de wettelijke criteria van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast heb ik als burger het recht om met wettige betaalmiddelen die anonimiteit verschaffen – zoals contant geld – te kunnen betalen voor parkeerdiensten. Zonder dergelijke betaalmogelijkheden vormt kentekenparkeren tevens een schending van mijn recht op privacy in de zin van anonieme betaling.

Bij het parkeren had ik overigens wel aan mijn betaalverplichtingen voldaan; zie bijgevoegde kopie van mijn betaalbewijs. Behalve op basis van privacyschending dient uw besluit tot naheffing (parkeerboete) dan ook tevens te worden vernietigd wegens strijd met artikel 20 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; zie de uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 30 januari 2015 in de zaak van de voorzitter van Stichting Privacy First tegen kentekenparkeren, ECLI:NL:RBAMS:2015:358. Deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam is in vergelijkbare zaken bevestigd door het Hof Amsterdam én door de Hoge Raad, zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof Amsterdam d.d. 5 november 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:4471) en het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:316).

Op basis van bovenstaande rechtsgronden verzoek ik u tot vernietiging van uw besluit tot naheffing.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

[handtekening]

[naam]
[adres]

Bijlage: kopie betaalbewijs d.d. […..].