Klachtencommissie

Nissewaard kent een commissie waar men kan klagen over het functioneren van ambtenaren en leden van het College van Burgemeester en Wethouders. Men noemt het ook wel de werkgeverscommissie. Lees hier de folder

Ik heb een klacht ingediend bij deze commissie omdat het College in het openbaar vertelde dat men geen vertrouwen in mij had, omdat ik de privacy zou hebben geschonden van een ambtenaar en daarmee de AVG zou hebben overtreden. Ik zou een trajectplan met een naam van een ambtenaar hebben gepubliceerd. Dat werd mij zwaar aangerekend. Uit alle documenten blijkt echter dat dit een onjuiste voorstelling van zaken is. Na een WOB-verzoek kreeg ik een trajectplan waarin de gemeente zelf een naam van een ambtenaar openbaar heeft gemaakt. Waarmee het argument van privacyschending richting mijn persoon uiteraard is ontvallen. Lees hier dat trajectplan

Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (abw) mag de overheid geen onwaarheden verspreiden of vooringenomen zijn en/of handelen. Op deze pagina kunt u de zaak volgen. U ziet dan hoe een gemeente omgaat met haar burgers, als er een probleem opdoet. Alle openbare documenten worden hier gepubliceerd, zodat u inzage krijgt in zo’n procedure.

De Algemene Wet Bestuursrecht zegt het volgende:

Artikel 2:4

  • 1 Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.

  • 2 Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

  • Artikel 9:7

    1. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Op 7 februari 2019 verscheen ik voor de Commissie om gehoord te worden. De commissie bestond, naast ambtelijke ondersteuning, uit drie fractievoorzitters. Twee van hen zijn fractievoorzitters van de partijen van de portefeuillehouders Sociaal Domein. Mogelijk is dat strijdig met art. 2:4 awb, waarin is neergelegd dat gewaakt moet worden tegen (de schijn van) enige vorm van belangenverstrengeling. Gedurende de zitting werden ook stukken overhandigd met nieuw ingebrachte argumenten, terwijl reeds op 7 januari 2019 bekend was gemaakt dat de klacht zou worden behandeld.

De Commissie stelde de aanvang van de zitting 20 minuten uit om kennis te nemen van de nieuw ingebrachte stukken van het College van B&W. Ik kreeg die stukken pas ter zitting, dus niet vooraf te lezen. Ze werden overigens wel door de Commissie meegenomen in de behandeling. De wetgever stelt dat stukken tenminste 10 dagen voorafgaand aan de hoorzitting hadden moeten worden geleverd.

11-12-2018: Dankwoord van het College over verwijderen naam uit een beschikking

31-12-2018: 1e Brief aan klachtencoordinator. Klacht over bejegening door het College van B & W.

8-2-2019: 2e Brief aan klachtencoordinator. Nieuwe klacht over samenstelling Werkgeverscommissie en onreglementaire toevoeging en behandeling van documenten. Verzoekt tot nieuwe klachtenprocedure.

7-3-2019: Brief van Klachtencie uitstel en trechtering beslissing 

9-3-2019: 3e: Brief aan B&W. Bezwaar tegen trechtering en leden van de klachtencommissie die zeer waarschijnlijk niet voldoen aan de eisen van art 2:4 – 2 awb (voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling)

19-3-2019 Voorspelde gedeeltelijke ongegrondverklaring klacht

23-03-2019 Bezwaarschrift gedeeltelijke ongegrondverklaring wegens o.a. negeren / mogelijk overtreden Afdelingen 6.1 6.2, 7.1, 7.2 en 9.1 awb en art 2:4 awb

1-4-2019 B&W Bezwaarschrift afwimpelen als klacht 1+2. Het College doet een bezwaarschrift af als klaagschrift. Een klaagschrift heeft een geheel andere status dan bezwaarschrift. Verder geeft ze op vragen geen antwoord, maar gooit het bezwaarschrift over de schutting richting de Ombudsman. Het gemeentebestuur stelt dat ze “onbevoegd” is de klacht te behandelen. Dat is onjuist! Een bestuursorgaan is altijd bevoegd haar klachten zelf op te lossen.

4-4-2019 Bezwaarschrift tegen afwimpelen bezwaar als klacht. Uiteraard ben ik het oneens met de handelswijze van het Gemeentebestuur. Het niet beantwoorden van vragen, het negeren van een bezwaarschrift en het doorsturen naar de Ombudsman is niet zo fraai!

8-5-2019 Deed ik een WOB-verzoek naar aanleiding van het handelen van de “Klachtencommissie” en de niet onderbouwde uitlatingen van het College van B&W.

2-5-2019 Had ik een uitgebreid gesprek met de Ombudsman in Rotterdam. Daar lichtte ik mijn klacht over de handelswijze van de gemeente en haar “Klachtencommissie” toe. Onder andere het niet toepassen van wederhoor en het niet verstrekken van documenten en een opname van  een hoorzitting kwamen daar ter sprake.

Er is nog onduidelijkheid over de openbaarheid van sommige stukken. Vandaar dat deze pagina nog onvolledig is.